นโยบาย No Gift Policy

ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ "เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬทุกคนว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด

นอกจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

บึงกาฬ และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง และทุกระดับของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน และขอให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar