ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

 กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำงานประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัด และเพื่อประสานงานให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางราชการแก่สื่อมวลชนประชาชนให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด ซึ่งสามารถขจัดปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬจัดตั้งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ภายหลังพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาโดยมีนายสาโรช บุญบุตร ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬเป็นคนแรกต่อมากรมประชาสัมพันธ์ได้บรรจุข้าราชการใหม่ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานคือนายพิสิษฐ์ ดวงแก้ว และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคือนางสาวขนิษฐา โมหนองเดิ่น ให้ไปปฏิบัติราชการที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทำให้ในระยะแรกมีบุคลากรปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬจำนวน 3 คน ตามแผนการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดบึงกาฬจะแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2558  ดังนั้นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ โดยการสนับสนุนจาก นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬในขณะนั้น อนุเคราะห์พื้นที่ด้านปีกขวาของอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 84 หมู่ 10 ถนนบึงกาฬ-หนองคาย ตำบลวิศิษฐ์
อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ประมาณ 27 ตารางเมตร สามารถรองรับบุคลากรและอุปกรณ์สำนักงานฯ ได้เป็นอย่างดี ให้เป็นที่ตั้งชั่วคราวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ จนกว่าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
จะก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬได้ย้ายสำนักงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬเข้ามาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ จนถึงปัจจุบัน

 ทำเนียบประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

1. นายสาโรช บุญบุตร                 13 กรกฎาคม 2555 - 30 กันยายน 2557

2. นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์             13 กุมภาพันธ์ 2558 - 25 เมษายน 2561

3. นายชาติชาย ชาธรรมา             25 เมษายน  2561 - 30 กันยายน 2561

4. นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย             5 กุมภาพันธ์ 2562 – 20 กันยายน 2564

5. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม           30 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน

****หมายเหตุ****      

                  นายขวัญประชา ระเริง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ 1 ตุลาคม 2557 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 , 1 ตุลาคม 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 , กันยายน 2564 

     

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar