สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุม “จิบน้ำชากาแฟ” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ในฐานะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องสื่อสารสำคัญ 17 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น รวมทั้งสื่อมวลชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ร่วมประชุม

          การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อทบทวนแผนฯ สร้างการรับความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ 11 เรื่อง แก่ประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ภายใต้นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปสู่การปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในการนำเสนอประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ จะได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจัดส่งให้ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar