กศน.เมืองบึงกาฬจัดโครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 312/บก 1

วันนี้ (9 มี.ค. 64) เวลา 10.30 น นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ”  รุ่นที่ 312/บก 1 ณ ห้องประชุมสุโรชารีสอร์ต ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรรมการเหล่ากาชาดบึงกาฬ ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และอาสายุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมในพิธีเปิด
นางณิชยา คำชมพู ผู้อำนวยการ กศน.เมืองบึงกาฬ กล่าวว่า กศน.เมืองบึงกาฬ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมอาสายุวกาชาดและเพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ในด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนของชาติ จึงได้ดำเนินโครงการอบรมในครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชน มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ ปลูกฝังให้อาสายุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดี มีความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ สมารถนำความรู้ไปใช้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเองและผู้สูงอายุในชุมชนได้ เป็นต้น โดยจัดอบรม 2 วัน แบบค่าย ไป-กลับ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 มีเยาวชนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน
ทั้งนี้การอบรมได้รับการสนับสนุนจาก องค์กร หน่วยงาน ดังนี้
1.สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย สนับสนุนคู่มือ วุฒิบัตร สื่อการอบรม
2. เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนเสื้อกั๊กอาสายุวกาชาด จำนวน 80 ตัว
3. นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ อนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม
4. รพ.สต.โนนสมบูรณ์ สนับสนุนวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้
 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :