สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมกำกับติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 65 เวลา 10.00 น. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในเรื่องประเด็นสื่อสารสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องสื่อสารสำคัญ อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น รวมทั้งอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมพิจารณาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในเรื่องประเด็นสื่อสารสำคัญตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 แรก และทบทวนปรับเพิ่มกิจกรรม/โครงการ เข้าไปยังแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนหลัง โดยฝ่ายเลขาฯ จะได้รวบรวมรายงานประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ จัดส่งให้ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ตามเวลาที่กำหนดต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :