บึงกาฬจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้หนุนเกษตรกรลดเผาไร่นาลดฝุ่นละอองและก๊าซพิษ

วันนี้ 10 มี.ค. เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมีนายธีระพล ขุนพานเพลิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรมาใช้บริการกว่า 400 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองเข็ง บ้านพรนิยม ม.9 ต.หนองเข็ง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  

นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2545 การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตร เสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการเกษตร ของหน่วยงานต่างๆ จากหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 คลินิก เช่น คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม และคลินิกยางพารา เป็นต้น ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ แก่พี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหา

นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกร “หยุดเผา” ในไร่นา หรือพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563 เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และก๊าซพิษ ให้หันมาไถกลบตอซัง หรือนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือสร้างรายได้ด้วยการเพาะเห็ด ซึ่งในวันนี้ได้มีการสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ลงทุนไม่ถึง 50 บาท สามารถเก็บกิน เก็บขายได้สบาย
พร้อมทั้งให้ความรู้แนะนำการปลูกพืชในหน้าแล้ง ตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายให้เกษตรกร การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า และสินค้าโอทอ๊ป จากกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองเข็ง และตำบลโนนสว่าง เป็นจำนวนมาก .
 


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :